TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  CÔNG KHAI
GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 11/05/2022

Xem tiếp 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Ngày: 11/05/2022

Xem tiếp 
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Ngày: 11/05/2022

Xem tiếp 
Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ngày: 30/03/2022

BÁO CÁO MỤC TIÊU - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Xem tiếp 
Báo cáo tài chính năm 2021

Ngày: 30/03/2022

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Xem tiếp 
CÁC TIN KHÁC