TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  CÔNG BỐ THÔNG TIN
Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ

Ngày: 02/06/2022

- CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP NGÀY 01/4/2021 CỦA CHÍNH PHỦ-

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

 *CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2023

1- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

2- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

3- BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2022

4- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

5- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2023

6- BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP - 6 THÁNG NĂM 2023

7- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH ĐƯỢC GIAO THEO KẾ HOẠCH (NẾU CÓ) (Chưa cập nhật)

*CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2022

1- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

2- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

3- BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2021

4- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

5- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022 

6- BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP - 6 THÁNG NĂM 2022 

7- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH ĐƯỢC GIAO THEO KẾ HOẠCH (NẾU CÓ) (Chưa cập nhật)

*CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2021

1- KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM (2021 - 2025)

2- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

3- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2021

 

 

 

 

 

(  )
CÁC TIN KHÁC