TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  CÔNG BỐ THÔNG TIN
Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày: 31/05/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018;

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018;

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2018;

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018.

( Phòng Tài vụ - Kế toán )
CÁC TIN KHÁC