TIN MỚI NHẤT

Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số bóc

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

VIDEO CLIP

-Thanh niên XSKT Quảng Ngãi

  CÔNG KHAI
Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày: 31/05/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018;

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018;

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2018;

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018.

( Phòng Tài vụ - Kế toán )
CÁC TIN KHÁC